درد، حرف نیست، درد، نام دیگر من است

یادداشت های گاهُ بیگاهِ دخترکِ گندم گون...

خرداد 97
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
تندر سنجابی
مدیر پروژه‌ی پرشین بلاگ