امرداد را از صفحه ی تقویم کَندم...

بگذارید از مرداد چیزی نگویم، بماند برای خودم تمام دردها و رنج هایش؛ تمامِ بزرگ شدنم به قیمتِ گزافی که دادم. فقط خواستم بنویسم، بنویسم تا یادم باشد که بعضی رنج ها، رنج های عزیزند، رنج هایی که اگر نباشند، بزرگ نمی شوی، قوی نمی شوی؛ برای زندگی نه فقط زنده ماندن، گاهی باید باری را که از توان شانه هایت بیشتر است تحمل کنی...

 

/ 2 نظر / 133 بازدید
سمانه

من کمتر در زندگی ام زمین خورده ام !... و این یعنی ... من کمتر در زندگی ام بزرگ شده ام!!! .... میخواهم ترس ها را بغل کنم! ... شاید همین راهش باشد!

سمانه

من کمتر در زندگی ام زمین خورده ام !... و این یعنی ... من کمتر در زندگی ام بزرگ شده ام!!! .... میخواهم ترس ها را بغل کنم! ... شاید همین راهش باشد!