برای هر اتفاقی

نباید بیشتر از زمان نشستن روی صندلی نَنویی

کنار شومینه

و سوهان کشیدن ناخن های دست غصه خورد!

 

پ.ن1: چی پیش خودت فکر کردی اون روز پشت تلفن اون دروغ ها رو برای من سر هم کردی؟