از خودتون زیادی برای هر کسی خرج نکنید.

از خودتون برای هر کسی خرج نکنید.

از خودتون خرج نکنید.

والسلام.

پ.ن1: درجه بی تفاوتیمُ برای یه سری آدم دیگه رو 100 تنظیم کردم.

پ.ن2: یه عده ی دیگه به بلک لیست زندگیم اضافه شدن.