وقتی چشم های تو در انتهای سکوت لنگر انداخته است

وقتی من توان حتی یک لحظه ی این سکوت را ندارم

بشکن این سکوت را ...

بهایش با من...

 

پ.ن1: دست و دلم این روزها به نوشتن نمیرود . تکلیف دلم که روشن است، دستم هم...

پ.ن2: کلاغ های خبرچین هم این روزها الکترونیکی شدند!


پ.ن3: " یاداشت های ارغوانی برای شبهای سیاه " به زودی در اینجا.

 

همه نفهم: " اخم و تَخم فایده نداره، من گل محمدی میخوام...