اسیرم بین عشق و بی خیالی...

                                                 

                                                                              عبدالجبار کاکایی..

 

مهم نوشت:

1: استاد تحریمم کرده!

2: اگه تو نبودی من نمی دونستم این سه روز دیوونگی هامو باید کجا می بردم رفیق!