+ حدف شد. به خاطر حرمت صاحب پست.

پ.ن: چقدر ساده ام من! ( ساده کلمه ی مودب بیچاره است) دلم برای رفاقتی که خرج کردم سوخت.