امروز که  لابه لای کتاب های شهر کتاب شریعتی گم شده بودم،

 نوشته ای روی یک کاغذ قلبم را هُری ریخت: " تقویم 91 رسید ".

 

پ.ن1: سفرم کنسل شد، این بار هم نطلبید به دیدنش برم.

پ.ن2: ....................................

بعدا نوشت در ساعت 16:34 جمعه 2 دی :

دارم تمرین " گذشت" می کنم. درد دارد، مغز استخوانم، قلبم، بند بند وجودم. اما تمامش را به جان می خرم.