سیاهی زیر چشمانم
تپش های غیر معمولی قلبم
این قرص های صورتی
سرگیجه های گاه و بی گاه
لرزش دستانم 
همه را
دوست دارم؛
با هر دردِ جدید
لبخند میزنم،
انگار
تو با هر درد
در من متولد میشوی؛
و من چقدر حس مادرانه ای
به این درد های
ارغوانی دارم...

پ.ن1:اتفاق های تلخ آدم و زود بزرگ میکنه،منم زود بزرگ شدم،زودم تموم میشم.

پ.ن2: قول بده بعد ها، برای کودکت قصه ام را تعریف کنی.

پ.ن3: جایی برای رفتن، جایی که دست هیچ کسی به تنهایی هایم نرسد!