بگذارید از مرداد چیزی نگویم، بماند برای خودم تمام دردها و رنج هایش؛ تمامِ بزرگ شدنم به قیمتِ گزافی که دادم. فقط خواستم بنویسم، بنویسم تا یادم باشد که بعضی رنج ها، رنج های عزیزند، رنج هایی که اگر نباشند، بزرگ نمی شوی، قوی نمی شوی؛ برای زندگی نه فقط زنده ماندن، گاهی باید باری را که از توان شانه هایت بیشتر است تحمل کنی...