یک خیابان شلوغ

یک عصر پاییزی

تو،

زیر لب غر میزنی:

" ترافیک... ترافیک"

و من

از ته دل آرزو می کنم

هیچ چراغ قرمزی

در این شهرِ لعنتی

سبز نشود...

 

پ.ن1: یکی جلوی این آبانُ بگیره لطفا!

پ.ن2: من پُرم.. خدایا حداقل بین دو نیمه، پانزده دقیقه استراحت بده!

پ.ن3: به دست آوردنت، تنها استثنا در خواستن توانستن است!