در کنار تمامِ قوانین نوشته و نانوشته ی کشورم برای زنان، اینکه نمی توانند قاضی باشند، نمی توانند در معدن کار کنند، نمی توانند بدون اجازه ولی یا شوهرشان از کشور خارج شوند و هزاران "ن" دیگر که بر سرِ خواسته های مشروعشان قرار دارد، یک قانون مزخرف دیگر هم هست؛ دختران و زنان سرزمین من، نمی توانند عاشق شوند، نمی توانند؛ چون در همین قرن بیستُ یکی که تکنولوژی دارد ما را می خورد، اگر دختری عاشق شود، باید علاوه بر نگاه های معنی دار آدم ها، دست پشتِ دست زدنِ خاله خان باجی ها و لب گزیدنشان، ناز کردنِ کسی که عاشقش شده است را هم تحمل کند.

 

پ.ن: یک نفر باید برود دایره تدوین قوانین، یک قانون جامع برای عاشق شدن وضع کند و اولین بندش را حق مسلم دختران با تمامی حقوق معنوی برای عاشق شدن قرار دهد.