به کوچک بودنِ دنیایِ آدم کوتوله ها، فقط می شود خندید. از ته دل!