خدایا نترس ؛ دستت را به من بده پایین بیا ...
اینجا آنقدر ها هم وحشتناک نیست !
اگر هم باشد؛ خود کرده را تدبیر نیست...

پ.ن: دلم سفر میخواهد، از جنس گیلان و سبزی و باران و دریا و سکوتش! همین.