وقتی می آید

نه به قصه های ناتمام کار دارد

نه به دل هایی که تنگ می شود

فرشته مرگ را می گویم

شانه های پدر بزرگم را بوسید...