گاهی وقت ها حرف های آدم آنقدر نگفته می ماند که مثل غذای سرد از دهان می افتد.

 

پ.ن1: یک حسُ حال عجیب.

پ.ن2: دهم هر ماه، همان ساعات، میعادگاهم.

پ.ن3: بوی پاییز می آید کم کم.