پاییز می آید

می رود

من اما

هنوز

جایی برای رفتن ندارم...

 

پ.ن1: گیج، گنگ، چیزی شبیه ی خوابِ دم صبح.

پ.ن2: به زودی از حسِ " چشم هایی که مال توست " خواهم نوشت.

پ.ن3: عنوان پست، شعری از روزبه بمانی.