" شروع شد " برای من فقط اسمِ ویژه برنامه ای نبود که از نیمه ی دوم اسفند درگیرش بودم. شروع شد برای من اسم رمزی بود برای یک زندگی جدید. برایم زنگ خطری بود که آهای سمیرا، با این حسُ حال اگر سال را نو کنی فقط یک چوب خط دیگر روی دیوار دلواپسی هایت می خورد. روی شانه های دلم زدم که دختر، اگر خودت حواست به بهانه های دلت نباشد، باید بهانه گیری هایش را یک عمر تاب بیاوری. دست غرورم را که گرفتم انگار پاهایم قوت گرفت، پاهایی که روزهای زیادی بزرگ ترین خیابان خاورمیانه را فتح کرده بود. حالا این سمیرایی که دارد اولین پست سال 91 را می نویسد حال دلش خوب است.

پ.ن1: دوست داشتم بیشتر بنویسم اما نگران حوصله ی تان شدم.

پ.ن2: تغییرات بزرگ تری هم در راه است...